(creating passive extensor stability at the knee)

—— 英文翻譯成中文

google翻譯

(在膝蓋處產生無源伸肌穩定性)
  • 0

百度翻譯

(在膝蓋創造被動伸穩定性)
  • 0

有道翻譯

(創建被動膝伸肌穩定)
  • 0

騰訊翻譯

  • 0

yandex翻譯

(創造被動伸穩定在膝)
  • 0

babylon翻譯

( Extensor 創造被動式穩定在膝部 )
  • 0