Exports of Wagyu have been steadily and considerably increasing

—— 英文翻譯成中文

google翻譯

和牛的出口一直穩步大幅增長
  • 0

百度翻譯

  • 0

有道翻譯

出口的和一直在穩步和大大增加
  • 0

yandex翻譯

出口牛肉已經逐步和大幅度增加
  • 0

babylon翻譯

Wagyu 出口穩步和大量增加
  • 0