I ask you first hsiao chen

—— 英文翻譯成中文

google翻譯

我先問你蕭晨
  • 0

百度翻譯

我先問你小陳
  • 0

有道翻譯

我問你第一次陳蕭
  • 0

騰訊翻譯

我先問你小陳
  • 0

yandex翻譯

我先問問你小陳
  • 0

babylon翻譯

我再問你第一次小楨
  • 0