grasas

—— 西班牙文翻譯成中文

google翻譯

潤滑脂
  • 0

百度翻譯

脂肪
  • 0

bing翻譯

脂肪
  • 0

有道翻譯

脂肪
  • 0

騰訊翻譯

縮略語
  • 0

yandex翻譯

脂肪
  • 0

babylon翻譯

油脂; 賄賂 { grease }
 
脂肪, 肥肉 { fat }
 
檔案配置表 { FAT (File Allocation Table) }
 

 
油膩的, 泥濘的, 滑溜溜的 { greasy }
 
脂肪的; 脂肪狀的; 含脂肪的 { fatty }
 
油的, 油嘴的, 油滑的 { oily }
 
肥的, 油膩的, 胖的 { fat }
 
檔案配置表 { FAT (File Allocation Table) }
 
  • 0